Matinee Vier Jaargetijden buitengewoon goed ontvangen

Voor de negende keer hebben we kunnen genieten van een muzikale bijeenkomst, georganiseerd door De Vier Jaargetijden in de Sint Jacobskapel in Galder. Deze bijeenkomst op 19 mei 2019 stond in het teken van het voorjaar.

De meimaand staat voor de ontluikende natuur en in deze maand hebben we speciale aandacht voor alle moeders. Zoals gebruikelijk werd deze bijeenkomst omlijst door muziek van plaatselijke muzikanten. Willeke Loermans sprak een woordje vooraf en heette de mensen in de volle kapel welkom. Zij vertelde in het kort het programma van de middag.

Heidi Wouters, Marian van Aert en Frank Roelands hadden naar aanleiding van een parabel liederen uitgekozen, die erg goed ontvangen werden. Dit gelegenheidstrio zong o.a. Candle in the Wind, Ave Maria van Beyonce, Het dorp, en If tomorrow never comes. Tussen de nummers werd door Riet Rutten de parabel: moeders verjaardag voorgelezen en vertelde Lars Peetam waarom juist de maand mei Mariamaand was.


Tot slot bedankte Willeke de toehoorders en vroeg zij, of er misschien ook mensen waren, die een volgende keer mee wilden denken over de inhoud van een bijeenkomst in december.


Zondag 19 mei 2019 Zondagmatinee Maximaliseren
Vier generaties verlichten de Kerst 2018 Maximaliseren
Vierjaargetijdenconcert 27 mei 2018 Maximaliseren
Zondagmatinee 10 december 2017 Maximaliseren
Historie Sint Jacobskapel Minimaliseren


Een historische impressie over de Sint Jacobskapel door dhr. Brekelmans

'De bouwtijd der Galderse kapel is dus rond 1468 te stellen, veel later dan Juten vermoedt. De archieven gewagen van nieuwe bouwaktiviteit in 1517, in welk jaar de kapelmeesters "met willekeur der ingezetenen" ten behoeve van de kapel een jaarlijkse rente te gelde maakten.15 Dit geld zal voor uitbreiding of verfraaiing zijn besteed. De aard daarvan is ons niet bekend. De gissing, dat toen de nog bestaande toren gebouwd zou zijn, valt wel te rijmen met de laat-gotische bouwstijl. Behalve renten ten behoeve van de eredienst genoot de kapel nog dito rechten voor de instandhouding van het gebouw zelf. Omtrent het ontstaan van deze inkomsten zijn ons geen bronnen overgeleverd. Wel vloeiden al vanaf de stichting geregeld gelden in de kapelkas. Deze inkomsten werden van oudsher door een kapelmeester beheerd en bestonden, behalve uit rog- en geldrenten uit offergeld en pacht van kapelland. De totale geldswaarde dezer renten bedroeg in 1621 f 45,- per 44 jaar.16 In die tijd ontving de kapelmeester op St. Jacobsdag ook offers in natura ter waarde van ± f 50,-. De gelovigen brachten dan schapen, wol en eikels naar het bedehuis. Eeuwenlang, zelfs tot het jaar 1820, werd het kapelbezit zorgvuldig bijeengehouden. Rond 1677 verkregen de kapelmeesters van de Raad van Brabant een "mandement van terrier" om alle inkomsten opnieuw rechtsgeldig te laten registreren. Dit mandement was een bevel aan alle rentplichtigen der kapel om hun verplichtingen met aanduiding van de onderpanden op te geven'. Lees meer...

Aanmelden

U kunt zich als muzikant of zanger aanmelden. Stuur een mailtje: Willeke Loermans willekeloermans@gmail.com of Anja Scharpff scharpff@casema.nl

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vervolgens verder te kunnen informeren. 


In de St. Jacobskapel in Galder wordt op iedere 1e zondag van de herfst, winter, lente of zomer een zondagmatinee georganiseerd. We zijn op zoek naar muzikanten of zangers die in de sfeervolle ambiance van deze historische kapel, ten overstaan van een klein publiek (tot 100 bezoekers) hun lied of muziekstuk willen laten horen. Het zondagmatinee duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur en wordt ingevuld door 1 of meerdere muzikanten. 

Met dit initiatief willen we een podium bieden voor startende, ervaren of talentvolle muzikanten (in opleiding) of voor gewoon mensen die het leuk vinden om op deze zondag bezoekers een muzikaal rustmoment te bieden. Het kan tevens een oefenruimte bieden met publiek voor muziekstudenten.We kunnen geen gage betalen.  

Met het organiseren van culturele en / of muzikale activiteiten wil de organisatie accent leggen op de historische en culturele waarden van de dorpen Galder en Strijbeek. Het zondagmatinee wordt ondersteund door de dorpsraad Galder-Strijbeek en door mogelijke sponsoren.

* het zondagmatinee de vier jaargetijden is een initiatief zonder winstoogmerk

* muzikanten of zangers komen uitsluitend in aanmerking voor een kleine onkostenvergoeding

* muzikale uitvoering dient te passen in de ambiance van deze kapel.

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad