Modus

Beheren

Vereniging Markdal nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van Strijbeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 augustus 2013 in het Knooppunt in Galder om 19:30 uur. 

Beheren

Vereniging Markdal nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van Strijbeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 augustus 2013 in het Knooppunt in Galder om 19:30 uur. 

Beheren

Vereniging Markdal nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van Strijbeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 augustus 2013 in het Knooppunt in Galder om 19:30 uur. 

Beheren

Vereniging Markdal nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van Strijbeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 augustus 2013 in het Knooppunt in Galder om 19:30 uur. 

Beheren

Vereniging Markdal nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van Strijbeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 augustus 2013 in het Knooppunt in Galder om 19:30 uur. 

Beheren

Vereniging Markdal nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van Strijbeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 augustus 2013 in het Knooppunt in Galder om 19:30 uur. 

Dorpsraad & Vereniging Markdal initiëren Strijbeeks energie overleg

19-02-2015 || Er is een nieuwe samenwerking opgestart voor een innovatief duurzaam energie project, met als doel: dit jaar nog één of meer collectieve zonnestroominstallaties te realiseren in of nabij het Markdal. Lees meer...

Nieuwe kansen voor leefbaar en duurzaam Strijbeek

De vereniging Markdal heeft bij de provincie een plan ingediend om de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) langs de Mark te realiseren. Hierover vinden positieve gesprekken plaats. De provincie besluit hierover naar verwachting later dit jaar. Daarnaast gaat de vereniging Markdal een nieuw plan maken voor de gebiedsontwikkeling zuidelijk Markdal-Strijbeek. Samen met de bewoners en ondernemers van Strijbeek en Galder. Het gebruik van de gronden die grenzen aan de EHS is van grote invloed op de kwaliteit van de gronden en het water in de EHS zone. De vereniging Markdal wil nu proberen om ook voor die gebieden te komen tot een totaal plan. Als de vereniging, samen met de bewoners en ondernemers uit het gebied een plan met een duidelijke meerwaarde voor Strijbeek-Galder kunnen bedenken, is de provincie bereid af te wijken van de bestaande kaders. Voor een beter, duurzamer en mooier Strijbeek.

Studiegebied
De grens van het studiegebied ligt aan de noordzijde bij wijngaard Heerstaaijen en in het zuiden bij de grens met België. In het westen is de Mark de grens en in het oosten de Strijbeekseweg, met aan weerskanten de bebouwing. De natuurontwikkeling in de EHS langs de Mark betreft circa 150 meter aan beide zijden van de rivier. Over die realisatie gaat de Vereniging Markdal in de nabije toekomst met de bewoners en ondernemers uit het gebied in gesprek. Voor de realisatie van de EHS zijn immers ook gronden van bedrijven nodig. Om de ondernemers te compenseren komen er afspraken over het beschikbaar stellen van ruilgronden.

Op dit moment zijn er een aantal bedrijven in Strijbeek met activiteiten die eigenlijk niet passen in een leefbaar en duurzame gemeenschap. Denkt u daarbij aan transportbedrijf Verkooijen en varkenshouderij Jansen. Het af en aan rijden van grote vrachtwagens hoort eigenlijk thuis op een industrieterrein. De geurcirkel van een varkenshouderij houden andere ontwikkelingen tegen. Beide bedrijven zijn onder voorwaarden bereid te praten over de verplaatsing van hun bedrijf.

Verplaatsing kost geld en dat moet komen uit de opbrengst van de vrijkomende locaties. Nu gelden er strikte regels voor wat er mag op die locaties en dat brengt onvoldoende geld in het laatje om de bedrijven te kunnen verhuizen. De opgave is om voor die locaties een invulling te bedenken, die genoeg geld opbrengt voor de verhuizing. Daarnaast zijn er nog kavels te koop langs de Strijbeekseweg. Momenteel is er geen vraag naar dat soort grote kavels. Om toch een invulling te krijgen is ook voor die kavels de uitdaging om te bedenken wat er mee kan gebeuren.

Totaal plan
In het op te stellen plan moeten alle aspecten die voor Strijbeek belangrijk zijn aan de orde komen. Het moet een plan zijn met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap Strijbeek-Galder, voor het Markdal, voor de individuele ondernemers en de provincie. Cruciaal is dat de opgave door de werkgroep geaccepteerd is als een project waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen, uit het gebied, uit de vereniging, uit de lokale gemeenschap. Een plan waarvan de optelsom meer is dan de som der delen (1+1=3!). Met als uitgangspunt een haalbare exploitatie, het moet betaalbaar zijn. In Strijbeek ontstaan kansen voor nieuwe economische bedrijvigheid en wonen. Om kansen te benutten kijken we naar een aantal toekomstscenario’s voor  Strijbeek.

Werkgroep Strijbeek
De vereniging Markdal heeft een werkgroep Strijbeek gevormd. De werkgroep organiseert het proces van planvorming in overleg met de dorpsraad Galder-Strijbeek.

Om een totaalplan te maken doen we een beroep op bewoners en ondernemers van Strijbeek en Galder. Creativiteit en ondernemerslust van burgers komen centraal te staan in het proces van planvorming. De ontwikkelingen in Strijbeek zullen nadrukkelijk gebaseerd worden op plannen, ideeën en mogelijkheden van de lokale gemeenschap. Op die manier bepaalt Strijbeek haar eigen toekomst.

Ideeën verzamelen
Gemeente en provincie hebben aangegeven: Denk buiten bestaande kaders of regels, ga er van uit dat er geen belemmeringen of beperkingen zijn. Wat zou u willen realiseren voor Strijbeek of voor uzelf. Wilt u een bedrijf beginnen?

Om een goed plan te kunnen maken is het ook belangrijk dat we weten wat er leeft. Wilt u ons vertellen:

 • wat er goed gaat in Strijbeek
 • wat u mist in Strijbeek
 • waar u last van heeft
 • wat u vindt dat wij moeten weten
 • wat u vindt dat er in Strijbeek zou moeten komen

Wij horen graag alle knelpunten, wensen, ideeën en mogelijkheden. En ook of u wil meewerken aan de oplossingen. Stuur uw ideeën, opmerkingen en vragen naar mariette.jansen@galder-strijbeek.nl

Spreekuren en workshopdag
In mei en juni hebben koffietafelgesprekken plaatsgevonden, waarbij de bewoners en ondernemers hun ideeën over de toekomst van Strijbeek hebben uitgesproken. Vervolgens is er op 27 juni een workshop gehouden in de Bijenboerderij. Bewoners en ondernemers zijn in gesprek gegaan met specialisten over mogelijke toekomstscenario’s voor een duurzame ontwikkeling van Strijbeek en Markdal. De thema’s die aan de orde zijn gekomen zijn: recreatie, wonen, werken, duurzame energie, natuur en landbouw, slow food en betekenis, kracht van Strijbeek. De Dienst Landelijk Gebied uit Tilburg heeft de deelnemers ondersteund en ideeën en opmerkingen vertaald in schetsen van mogelijke oplossingen. De resultaten van de workshop zijn vervolgens samengevat in een rapport dat u hier kunt downloaden

Tijdens de workshop op 27 juni is gebrainstormd over  nieuwe activiteiten en bedrijven die het gebied een impuls kunnen geven. Een grote groep betrokkenen uit het dorp en omgeving is uitgenodigd om mee te denken en werken aan een gemeenschappelijk plan met meerwaarde voor Strijbeek. Naast gebruik van ruimte, bedrijven en landschap is veel gezegd over samenleving, mensen en natuur. Bij het opstellen van een strategie en uitwerking verdient dat allemaal aandacht : Mensen en duurzaam en vitaal. 

Het gaat er om hoe we de ideeën kunnen verzilveren en kunnen komen tot een strategie voor een sterker, aantrekkelijker, leefbaarder Strijbeek. Geen grootse visie met plannen en tekeningen, maar een strategie om bewoners zelf hun toekomst te laten bouwen en hen daarbij te ondersteunen. Voor kennis kan een beroep gedaan worden op specialisten.

Op de bijeenkomst van donderdag 15 augustus hebben we met u gepraat over de resultaten van de workshop. U had de gelegenheid om u uit te spreken over de gepresenteerde scenario’s voor Strijbeek. Het ging er om dat u met ons beslist welke onderdelen wenselijk, kansrijk en haalbaar zijn om verder uit te werken in een op te stellen ontwikkelingsstrategie. Deze ontwikkelingsstrategie wordt half september voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft al eerder aangegeven bereid te zijn af te wijken van bestaande kaders. Hiervoor is een integraal plan nodig, waarin een duurzame ontwikkeling van het Markdal samengaat met een sociaal en economisch vitaal Strijbeek. Met het voorstel kan ook een beroep gedaan worden op de subsidieregeling Knelpunten platteland Noord-Brabant.

Het verslag van de workshops leverde een enorme hoeveelheid bruikbare  waardevolle ideeën, denkrichtingen, hele en halve projectvoorstellen,  geordend per  thema. Welke ideeën zijn bruikbaar, levensvatbaar, realiseerbaar en dragen bij aan de gemeenschappelijke belangen van ‘Mensen en duurzaam en vitaal’?

Vervolg
We zijn nu in de fase gekomen van het formuleren van werkgroepen voor een aantal doelstellingen uit de ontwikkelingsstrategie en de concretisering daarvan. Dat doen we opnieuw samen met zoveel mogelijk deelnemers.  ‘Samen werken aan Strijbeek’

Vereniging Markdal nodig u uit voor de startbijeenkomst van de werkgroepen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 september 2013 in de bijenboerderij in Strijbeek, aanvang 20.00 uur.

In de werkgroepen kan een ieder gaan zitten die zich betrokken voelt bij het gebied en/of een onderwerp. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd. In werkgroepen kan goed tegemoet gekomen worden aan directe afstemming van belangen. Werkgroepen kiezen zelf hun voorzitter, coördinator en bepalen zelf in overleg hun vergaderschema.
Vereniging Markdal zorgt middels haar eigen werkgroep ‘gebiedsontwikkeling Strijbeek’ voor het faciliteren van de werkgroepen met kennisspecialisten en contactpersonen. We zorgen ook voor structureren en coördinatie van het proces.
De avond van 18 september zal gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord Brabant aanwezig zijn. Het project heeft de belangstelling van de provincie vanwege de werkwijze waarbij ‘van binnen uit’ met zoveel mogelijk deelnemers en belanghebbenden aan een integraal plan gewerkt wordt en waarbij realiseren van ‘maatschappelijke meerwaarde’ een belangrijk doel is.
Na de oproep van 15 augustus zijn een flink aantal aanmeldingen voor de volgende werkgroepen binnengekomen:
 • Locatie ontwikkeling: Invulling van de beschikbare terreinen met wonen en bedrijven, in principe gecombineerd.
 • Markhoeve als aanjager voor duurzame landbouw, duurzame ontwikkelingsimpuls en zo mogelijk voor kennis en expertise praktijklokaal. (programmatische werkgroep) 
 • Energie coöperatie (o.a zonnedaken)
 • Toerisme en recreatieve ontwikkeling, routenetwerken. Op de bijeenkomst van woensdag 18 september willen wij u informatie verstrekken over de volgende onderwerpen:
 • Afkadering opdracht / programma werkgroepen (voorzet door ver. Markdal, werkgroep Strijbeek) discussie daarover: aanvullingen, aanpassingen?
 • Ondersteuning van specialisten: Toelichten rol Dienst Landelijk Gebied en Ver. Markdal.
 • Ondersteuning kennisspecialisten financiering. (gaat over faciliteren van werkgroepen).

Tot ziens op woensdagavond 18 september in de bijenboerderij in Strijbeek, aanvang 20:00 uur. 

Meer informatie: voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van de werkgroep, de heer Chanan Hornstra, telefoon 06-43361445

Downloads:

Ontwikkelprogramma Strijbeek

Verslag Workshopdag Strijbeek

Wij horen graag alle knelpunten, wensen, ideeën en mogelijkheden. En ook of u wil meewerken aan de oplossingen.

Stuur uw ideeën, opmerkingen en vragen naar mariette.jansen@galder-strijbeek.nl

Meer informatie: 

Chanan Hornstra, telefoon 06-43361445
coördinator van de werkgroep

 Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad