Glasvezel in Galder wordt aangelegd

Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas heeft besloten om de kern van Galder definitief aan te sluiten op het glasvezelnetwerk dat voor het buitengebied al eerder in de planning stond. Verder is besloten dat er een eigen POP in Galder wordt geplaatst. Vanaf februari 2018 zijn de aansluitingen voorzien. Opgave is nu nog mogelijk, met geringe extra kosten.

Binnen de gestelde termijn, 5 oktober jl., zijn 150 aanmeldingen ontvangen voor de kern van Galder en 18 voor het buitengebied. Ongeveer twee derde van de aanmeldingen van de kern betreft een E-aansluiting; de glasvezel wordt dan gebruiksklaar tot in de meterkast afgewerkt. Bij ingebruikname dient dan nog wel een actief lidmaatschap van de coöperatie te worden aangegaan.

Totaal zijn er zoveel aansluitingen dat een apart verdeelhuisje (POP) in Galder wordt neergezet, vanwaar een verdeling plaats vindt over de betreffende huizen. Het voordeel van de POP is verder dat het in de toekomst gemakkelijker is om nieuwe gebruikers aan te sluiten. Daarmee is Galder goed voorbereid op de digitale toekomst. Die visie heeft ook de dorpsraad in Galder en de werkgroep glasvezel aldaar.

Door het inplannen van een POP, die extra moet worden besteld, wordt de engineering iets vertraagd. Daarmee vertraagt ook de aanleg voor Galder. Er wordt thans van uitgegaan dat Galder vanaf medio februari 2018 kan worden aangesloten. Dat is natuurlijk ook nog afhankelijk van de vorst in de winterperiode.

De nieuwe planning heeft tot gevolg dat in november nog geen engineering kosten worden gemaakt. De coöperatie geeft Galder daarom nog een extra mogelijkheid voor aanmelding. Indien inwoners van Galder zich uiterlijk 30 november aanmelden, worden slechts € 25 extra kosten in rekening gebracht. Dat geldt ook voor de in de kern van Galder populaire E-aansluiting, die € 250 kost excl. administratiekosten (€ 50). Na 30 november kan men zich, met extra meerkosten, nog steeds aanmelden tot dat er echt gegraven gaat worden. Een E-aansluiting is dan echter niet meer mogelijk. Dan gelden de tarieven die de coöperatie in een huis-aan-huis bezorgde brief bekend heeft gesteld.

Voor meer informatie, zie de websites: www.midden-brabantglas.nl en www.galder-strijbeek.nl. Op deze sites vindt u ook gegevens over het bestuur van de coöperatie en de werkgroep glasvezel Galder. Indien u belangstelling heeft voor een E-aansluiting of direct al een supersnelle live aansluiting wenst, vraag dan het registratiefor­mulier aan door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@Midden-BrabantGlas.nl


Hierbij belangrijke informatie over de glasvezel.

AANMELDEN

De provider-avond van 28 augustus jl. was zeer goed bezocht. Daarbij is door de coöperatie aangegeven dat de uiterlijke aanmeldingsdatum zou worden opgeschoven. Dit heeft te maken met een meer gedetailleerde planning in het gebied dat door Baarle-NassauGlas wordt aangelegd. De coöperatie heeft nu een nieuwe uiterlijke datum aangegeven: 5 OKTOBER 2017. 

Deze datum geldt zowel voor de kom van Galder als het buitengebied van Galder en ook Strijbeek. Aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan via de website van de coöperatie: www.midden-brabantglas.nl
Daar vind u ook alle informatie over de coöperatie en de providers, incl. planning van aanleg, tarieven en pakketten. Vanaf € 500 (C-lidmaatschap) en € 50 inschrijfkosten wordt de glasvezel bij u thuis gelegd, waarna vervolgens de door uzelf gekozen provider diensten gaat leveren. U betaalt dan maandelijkse kosten aan de coöperatie en aan de gekozen provider. 

E-LIDMAATSCHAP

De coöperatie biedt sinds kort een extra contractmogelijkheid aan, alleen voor bewoners van de bebouwde kom van Galder. Bij dit zogenaamde E-lidmaatschap/aansluiting wordt een glasvezelaansluiting in de meterkast gelegd, zonder dat hiervan (voorlopig) gebruik behoeft te worden gemaakt. De coöperatie biedt dit aan voor een eenmalig bedrag van € 250 en € 50 inschrijfkosten. Dit aanbod is ideaal voor mensen die voorlopig nog voldoende hebben aan hun huidige provider, maar graag de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst te kiezen voor een provider op glasvezel. Later aansluiten is ieder geval (veel) duurder. Als u nu laat aansluiten en later besluit alsnog diensten te willen afnemen van een provider over de glasvezel, hoeft alleen het verschil met een C-lidmaatschap te worden bijbetaald. Wij wijzen er ook op dat een glasvezelaansluiting bij de verkoop van een huis steeds belangrijker wordt. Aanmelding voor een E-lidmaatschap gaat niet via de bovengenoemde website. U kunt hiervoor een registratieformulier aanvragen door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@midden-brabantglas.nl 

GLASVEZEL GAAT ZEKER DOOR IN GALDER, MAAR MEER OPGAVES GEWENST
Het aantal opgaven is al zodanig dat we kunnen stellen dat glasvezel zeker doorgaat voor Galder. Iedereen die zich tijdig aanmeldt, kan ervan uitgaan dat de coöperatie over een half jaar een glasvezel in de meterkast komt leggen. Maar we hebben de na te streven 100 aansluitingen in de kom van Galder nog niet bereikt. Waarom is dat belangrijk? Die 100 zijn nodig om een uitgebreidere infrastructuur aan te leggen. Dat betekent concreet dat er dan een speciaal verdeelpunt komt in Galder (mini-POP) en evt. toekomstige aansluitingen beter kunnen worden voorbereid. Nieuwe aansluitingen zijn dan gemakkelijker en dus goedkoper te maken. Wij verwachten dat veel mensen die nu niet meedoen, op een later tijdstip toch een behoefte aan glasvezel zullen hebben. En wij zouden een (betaalbare) mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting ook graag willen behouden voor nieuwe inwoners van Galder.

Met de glasvezel komen er ook nieuwe mogelijkheden. Zo begint de provincie binnenkort met een pilotproject “sociale veerkracht”, waarbij slechts enkele woonkernen betrokken zijn, waaronder Galder. De Dorpsraad zal hierover bij gelegenheid nog berichten. Dit leidt ertoe dat er met gebruikmaking van de glasvezel een concrete en betaalbare ondersteuning komt voor mensen die (langer) alleen thuiswonen, voor medische zorg op afstand, voor brandalarm en buurtpreventie, en nog meer zaken die we samen kunnen bedenken. Glasvezel gaat dus -indirect- een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Galder. Het is geen toekomstmuziek meer, genoemde toepassingen gaan er op korte termijn echt komen. Een aansluiting op de glasvezel is dan wel een vereiste. 

Ondanks onze pogingen om de inwoners van Galder te bereiken, constateren wij dat onze boodschap bij veel mensen nog onvoldoende landt. Wij vragen daarom aan alle mensen in Galder, die al wel enthousiast zijn over de glasvezel, om de mogelijk om tot 5 oktober aan te melden zoveel mogelijk bij anderen onder de aandacht te brengen. Bespreek het eens met de familie, buren, kennissen, in de loopgroep, bij het wandelen, etc. Bij twijfel adviseren wij in ieder geval een E-aansluiting te nemen. Als we 100 inschrijvingen halen in de kom van Galder, is Galder beter op de toekomst voorbereid! 

Als er nog vragen zijn, is de werkgroep gaarne bereid deze te beantwoorden.

Namens de Dorpsraad Galder-Strijbeek: Werkgroep Glasvezel (FG)

Beste dorpsgenoten,

De afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting in de kern van Galder, dit in het verlengde van het buitengebied. Inmiddels zijn er in Galder (inclusief het buitengebied) ongeveer 40 aanmeldingen, zodat wij ervan uitgaan dat de aanleg in ieder geval doorgaat.

 

Voor bewoners van Galder is aanmelding voor deelname aan de coöperatie Midden Brabantglas nog mogelijk tot  1 SEPTEMBER a.s.

Daarna kan een glasvezelaansluiting niet worden gegarandeerd en is in ieder geval sprake van extra kosten.

Als u zich nog niet hebt aangemeld, geven we in overweging om de bevindingen van de Werkgroep glasvezel (nog eens) te overdenken:

1. Glasvezel is nodig om aan je toekomstige behoefte aan data te voldoen.

2. Glasvezel van deze coöperatie is uiteindelijk goedkoper dan andere alternatieven. ( Kosten gaan voor

   de baten uit).

3. Er is NU een kans om aangesloten te worden op glasvezel, voor redelijke kosten.

Op MAANDAG 28 AUGUSTUS a.s. wordt in de LEEUWERIK een informatieavond gehouden door de providers die de content leveren op de glasvezel van Midden-Brabantglas. Aanvang 19.30 uur.

Deze avond is bestemd voor bewoners van Galder, Strijbeek en Chaam, die lid zijn van de coöperatie, of (voor Galder) belangstelling hebben voor een glasvezelaansluiting. De avond is geheel informatief. Aanmelden bij de providers is pas nodig wanneer de daadwerkelijke aansluiting op het net aanstaande is.

Deze avond is een prima gelegenheid om een beeld te krijgen van de vier providers, de service die zij leveren en de diverse pakketten die ze aanbieden voor internet, TV en telefoon, alsmede de kosten daarvan. De providers zullen daarbij folders uitdelen. Ook kunnen aan de individuele providers vragen worden gesteld over b.v. de situatie in uw woning. U kunt vervolgens met de verkregen informatie een goede vergelijking maken tussen de providers voor glasvezel en uw huidige provider (Ziggo of KPN).

Aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan op www.midden-brabantglas.nl  Daar vindt u ook alle informatie over de coöperatie en de providers, incl. planning van aanleg, tarieven en pakketten.

Namens de Dorpsraad Galder-Strijbeek: Werkgroep Glasvezel (FG)Werkgroep Glasvezel Galder

Werkgroep Glasvezel Galder heeft op 26 juni samen met de Coöperatie Midden-BrabantGlas / Baarle-NassauGlas een informatieavond gehouden in de Leeuwerik."

De coöperatie Midden-BrabantGlas / Baarle-NassauGlas is twee jaar geleden begonnen met een project om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Inmiddels is het 100% zeker dat het project wordt uitgevoerd en is men ook gestart met de daadwerkelijke aanleg. Voor meer informatie over de Coöperatie, hun product en wijze van aanmelden, verwijzen wij naar internet: https://www.midden-brabantglas.nl .

De Coöperatie heeft een tracé gepland om hun leden in het buitengebied van Galder aan te sluiten. Dit tracé loopt vanaf de Markweg over de Galderseweg en Sint Jacobsstraat tot de Bouwerij.  Van daaruit gaat het tracé over een deel van de Kerselseweg, Ballemanseweg en Bouwerij, voor zover daar leden zijn. Bewoners van die gebieden, die zich nog niet als lid hebben aangemeld, kunnen dat alsnog doen en worden dan aangesloten. 

Thans doet zich de mogelijkheid voor om het tracé door te trekken naar de Kom van Galder. De Coöperatie wil dat gaan plannen, indien daar voldoende belangstelling voor bestaat. Indien u een glasvezel aansluiting wenst, is opgave als lid van de Coöperatie noodzakelijk uiterlijk 1 september 2017. De aansluiting is dan voorzien in het eerste kwartaal 2018.

De Dorpsraad is van mening dat glasvezel bijdraagt aan de “kwaliteit en leefbaarheid” van Galder. Het is daarom belangrijk de geboden kans niet onbenut te laten. De Werkgroep Glasvezel Galder heeft uitzoekwerk gedaan en diverse activiteiten uitgevoerd om de bewoners in Galder te informeren en vragen te beantwoorden. Bij de informatieavond op 26 juni, is gebleken dat er nog behoefte bestaat aan informatie van de providers, die diensten leveren over het glasvezelnetwerk (internet, TV, telefoon, etc.). Hiervoor zal na de zomer nog een informatieavond worden gepland. 

Verder kunt u een beroep doen op de leden van de Werkgroep voor nadere uitleg of specifieke vragen. 
21-10-2016|| Nieuws van de coöperatie  Midden-BrabantGlas

 Aanleg van glasvezel in Midden-Brabant

De Midden-BrabantGlas wil snel starten met de aanleg van Glasvezel in Midden-Brabant. Hiervoor zijn de eerste definitieve vergunningen aangevraagd bij de ABG gemeenten, omdat volgens planning in dat gebied de eerste schop de grond in zal gaan. We hebben het voornemen om te starten in januari 2017. Dit is een paar maanden later dan oorspronkelijk gepland, deze vertraging werd opgelopen doordat de MABIB in eerste instantie aangaf te willen mee aanleggen en hiermee het nodige overleg noodzakelijk was.

MABIB legt niet mee aan

Echter tijdens het overleg met de drie gemeente  voor het verlenen van de vergunning om het glasvezelnetwerk aan te leggen heeft MABIB vrijdag 21 oktober formeel laten weten geen vergunningen te zullen aanvragen in die gebieden die behoren bij de Coöperaties van Baarle-NassauGlas en GilzeenRijenGlas en er dus ook geen glasvezelnetwerk te zullen aanleggen. Hiermee is een einde gekomen aan de voortdurende onzekerheid of MABIB nu wel of niet een eigen netwerk naast dat van de coöperaties zou gaan aanleggen. 

 Geen BOM financiering voor MABIB

Eerder dit jaar maakte de provincie bekend dat Mabib glasvezel zou aanleggen bij 35.000 huishoudens in het Brabantse buitengebied. De provincie zou het bedrijf daarvoor 35 miljoen euro lenen. MABIB heeft eveneens afgelopen vrijdag te kennen gegeven dat het bedrijf daar geen behoefte meer aan heeft. De provincie blijft dus zitten met 35 miljoen euro. Dat geld zit in een pot voor de aanleg van snel internet op het platteland. Het is nu maar de vraag of de oorspronkelijke plannen van MABIB overeind blijven. Het zou zo maar kunnen dat men nu ook in andere gebieden in Midden-Brabant niet meer zal willen aanleggen omdat de coöperaties hier al heel ver gevorderd zijn met de voorbereidingen van de aanleg van het coöperatieve netwerk.

 Providers

Midden-BrabantGlas is inmiddels ook al in een vergevorderd stadium met de providers. De bedoeling is de providers zich halverwege november aan de leden van de vier coöperaties zullen presenteren.

Lid worden

Wilt u verzekerd zijn van glasvezel dan geldt nog steeds voor alle bewoners in het buitengebied van Midden-Brabant dat ze zich kunnen aanmelden en kunnen inschrijven als lid van de coöperatie via de website www.midden-brabantglas.nl. en hiermee zich zelf verzekeren van een waardevol glasvezelnet tot in hun woning en/of bedrijf.

Midden-BrabantGlas — Glasvezel in Midden-Brabant

www.midden-brabantglas.nl

Midden-BrabantGlas en de vier moeder-coöperaties zijn thans officleel geregistreerd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een electronisch communicatienetwerk ...

 Hartelijke groeten

Ludo van Dun

Schootsenhoek14

5114AC Castelre ( gem Baarle-Nassau )

Secretaris Baarle-NassauGlas

Email Baarle-NassauGlas@midden-brabantglas.nl

Tel 0135039770

Tel 0032473230112

Facebook Glasvezel Baarle-Nassau buitengebied26-05-2016|| Glasvezelcooperatie MidenBrabant glas zoekt samenwerking met de gemeente in het realiseren van glasvezel in het buitengebied. Galder/ Strijbeek Baarle nassau en delen van Alphen Chaam vallen onder een nog op te richten coöperatie Baarle Nassauglas. Lees meer...

2 glasvezelnetwerken in Alphen Chaam ?

Naar aanleiding van een reactie van een inwoner !

Afgelopen donderdagavond 25 februari heeft dhr. Pieter van Grunsven, in de zorgboerderij Chaamdijk aan de Hemelstraat 4 Alphen-Chaam, een toelichting gegeven over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Alphen-Chaam door Mabib. Hij verzekerde ons o.a. dat als een bewoner van het buitengebied Alphen-Chaam niet instapt in een van de coöperaties van Midden-BrabantGlas er later aangesloten kan worden op het glasvezelnet van Mabib. Ook al zou dat betekenen dat er twee glasvezelnetten in een straat worden aangelegd. Mijn huis ligt in het gebied van Mabib en volgens de kaart op de website van Mabib kan ik aangesloten worden, eind 2017. Nu verscheen afgelopen vrijdag 26 februari 2016 een artikel (bijgevoegd bij deze mail) over het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas in Ons Weekblad, het weekblad voor o.a Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Daarin staat dat er maar 1 glasvezelnetwerk komt. Wat kan ik nu geloven? Worden er zowel door Midden-BrabantGlas als door Mabib aansluitingen verzorgd in Alphen-Chaam? En leggen beiden zonodig in dezelfde straat glasvezel neer? Of is alleen maar een aansluiting bij de coöperatie GilzeEnRijenGlas of BaarleNassauGlas mogelijk. De bewoners van het buitengebied Alphen-Chaam moeten snel een beslissing nemen. Gelukkig is de datum van 1 maart, waarop de bewoners zich uiterlijk hadden moeten inschrijven in de coöperatie, losgelaten. Toch blijft het belangrijk om op korte termijn te weten of wachten tot september 2017 voor een aansluiting van Mabib nog zin heeft. Kunt u mij daar duidelijkheid over geven? Op 7 maart wordt er nog een bijeenkomst over glasvezel door Midden-BrabantGlas georganiseerd. Is Mabib dan ook vertegenwoordigd?

Van: Info Mabib <info@mabib.nl>
Datum: 28 februari 2016 10:18
Onderwerp: RE: Twee glasvezelnetwerken in Alphen-Chaam?

Dag

Ik begrijp dat het heel erg verwarrend is al die tegengestelde berichten maar nogmaals Mabib praat graag namens zich zelf en heeft afspraken met de Provincie, haar aandeelhouders en service providers gemaakt dat we 35.000 woningen in Brabant inclusief Chaam gaan aansluiten.

Er is vorige week contact geweest met Midden Brabant met het verzoek of zij de normen van fatsoen willen gaan hanteren in hun communicatie. Ik hoop dat dit artikel in Ons Weekblad er tussen door geglipt is qua tijdspanne en zo niet zullen wij verdere stappen ondernemen tegen Midden Brabant ivm met hun onjuiste communicatie.

Ik kan er even geen betere van maken. U ziet ons vanzelf verschijnen eind 2017 in u straat.

Met vriendelijke groeten en prettig weekend

Pieter van GrunsvenInformatie MABIB

Glasvezel in Noord-Brabant

Veel keuze in televisiezenders en ook nog in haarscherpe beeldkwaliteit. Razendsnel internet, ook al is het hele gezin of de hele straat online. Voordelig bellen met de vaste telefoon. Dit zijn nog maar een paar voordelen van een supersnelle glasvezelaansluiting. Voor het buitengebied in Noord Brabant komt dit alles nu heel dichtbij…

Op 14 januari 2016 hebben wij positief nieuws ontvangen over de door Mabib aangevraagde achtergestelde lening bij het Breedbandfonds van de Provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat onze plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in gang worden gezet. Heeft u een huis of bedrijf in het buitengebied én nog geen coax-aansluiting? Dan komt u in aanmerking voor een van de 35.000 glasvezelaansluitingen die Mabib gaat aanleggen. De start van de bouw staat gepland voor medio 2016. De aanleg van het hele gebied duurt ongeveer twee jaar en vindt in twee fases plaats. In april 2016 zullen wij meer informatie verstrekken over de dienstenleveranciers voor onze razendsnelle internetaansluiting

Op Mabib.nl vindt u informatie over de gebieden die aangesloten worden.

Nieuw initiatief in Alpen-Chaam: Middenbrabantglas

16-02-2016||In zaal Bellevue in Chaam werd op vrijdag 12 februari een informatieavond georganiseerd in

De opkomst was overweldigend ! Lees meer...

Midden-BrabantGlas is een burgerinitiatief dat zich sinds een paar maanden inzet om mensen uit Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel Oisterwijk, Tilburg en Goirle bij elkaar te brengen om zelf via een coöperatief model een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te gaan laten leggen.

Primaire doelstelling van dit projectplan is: Het sociaal maatschappelijke doel om toekomstig de leefbaarheid van het totale buitengebied veilig te kunnen stellen! 

De coöperaties hebben daarbij geen winstoogmerk maar dienen slechts de totale leefbaarheid van het volledige buitengebied!

Om die leefbaarheidsdoelstellingen te ondersteunen moet het glasvezelnetwerk een kwalitatieve en betaalbare breedband-voorziening gaan bieden aan alle inwoners van die buitengebieden!

Aan alle college’s van burgemeester en wethouders zal de komende weken gevraagd worden of zij een goede digitale bereikbaarheid van het buitengebied ook belangrijk vinden. Glasvezel is echter (wettelijk) geen nutsvoorziening. De gemeente investeert daarom niet zelf in de aanleg ervan. De provincie Noord-Brabant biedt echter wel mogelijkheden om de aanleg van glasvezel in het buitengebied op te pakken en stimuleren door middel van het verstrekken van leningen uit een breedbandfonds.
We vragen aan het breedbandfonds, dat door de de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) beheert wordt, om een financiering en doen het verzoek  of het college daar ook achter staat en haar volle medewerking aan dit burgerinitiatief wil verlenen en dat ook schriftelijk aan ons mee wil delen. Tot op heden krijgen we van alle gemeenten de mededeling dat zij het zeer positief vinden dat inwoners zelf het probleem aanpakken en door middel van een coöperatie en met behulp van de provincie het glasvezelnetwerk in de onrendabele buitengebieden zelf gaan realiseren.

Achtergrond informatie

Enkele interessante artikelen met achtergrond informatie vindt u hieronder:

Overzicht van nieuwsberichten rondom glasvezel in Galder en Strijbeek

Elke 16 maanden verdubbeld de behoefte aan bits en bites. Landbouwbedrijven zijn voor hun bedrijfsvoering steeds meer aangewezen op internet om informatie te uploaden of te downloaden. Zorg wordt steeds meer zorg op afstand waardoor mensen steeds langer thuis kunnen blijven wonen. Zorg kan daarom niet langer zonder gebruik van een snelle internetverbinding om snel contact te maken als het nodig is. Bedrijven vestigen zich alleen nog in gebieden waar sprake is van snel internet. Studeren zonder internet is nauwelijks meer denkbaar. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van filmpjes of life stream verbindingen. Zo maar een greep uit een aantal ontwikkelingen die de aanleg van snel internet noodzakelijk maakt.

 In de kern van Galder is de snelheid van Internet vaak nog wel goed, maar hoe is het in de toekomst. In de buitengebieden is het vaak erbarmelijk gesteld met de internetverbinding. Dorpsraad en gemeente Alphen Chaam zet zich in voor 100% glasvezel in Galder en Strijbeek. We streven naar 100% aansluiting op het glasvezelnetwerk. Alleen bij een hoge deelname zal een glasvezelnetwerk in deworden uitgerold. We houden u de komende twee jaar op de hoogte van ontwikkelingen opdit gebied. 


Op Mabib.nl vindt u informatie over de gebieden die aangesloten worden.

De lening wordt verstrekt aan de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) B.V., een 100% dochter van de Maatschappij voor Aanleg van Breedband in Nederland (Mabin) B.V.

Mabib, die 35.000 adressen op het glasvezelnetwerk zal aansluiten, voldoet als enige aanvrager aan alle voorwaarden uit het Investeringsreglement van het Breedbandfonds. De financiering is toegekend onder voorwaarde dat de Europese Commissie, na toetsing van de staatssteunregels, goedkeuring verleent voor de lening. Ook moeten betrokken partijen (Mabib en BOM) binnen 6 maanden tot een financieringsovereenkomst komen.
Lees meer...

Glasvezel in heel Galder en Strijbeek

18-07-2015|| Update gemeente: Het vooronderzoek is door BreedbandNu afgerond. Lees het volledige rapport 1e fase...

De B.O.M. (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) geeft namens de provincie een bijdrage in de vorm van een langlopende lening aan partijen die een glasvezelproject op poten zetten. Er zit totaal 50 miljoen euro in dit fonds. Een aanvraag bij de B.O.M. bestaat in dit geval uit twee stappen, een voorlopige aanvraag en als deze wordt toegekend op basis van een nadere uitwerking een definitieve aanvraag. BreedbandNu heeft een dergelijke voorlopige aanvraag ingediend op basis van het vooronderzoek. Volgens de planning zou nu stap 2 in het proces aan de gemeenteraad worden voorgesteld. BreedbandNu is echter niet de enige partij die een dergelijke aanvraag heeft gedaan. Mabib (MAatschappij voor Breedband In Brabant) en Midden Brabant Glas zijn twee ontwikkelmaatschappijen die glasvezel willen gaan aanbieden, niet alleen voor AlphenChaam maar in principe voor alle buitengebieden van Noord Brabant waar geen glasvezel of coaxkabel ligt. Beide maatschappijen hebben nooit eerder contact gezocht met de gemeente. Zij zien vooral mogelijkheden tot het verhuren van het glasvezelnetwerk aan exploitanten zoals Ziggo en dergelijke. Hun (commerciële) insteek lijkt in ieder geval anders dan de onze. Tot voor kort wisten wij niet van hun bestaan af. Gesteld kan worden dat de langlopende lening van de B.O.M. erg interessant is voor dergelijke bedrijven. Lees de raadsinformatie...

09-04-2015|| UPDATE:  Gemeente zet eerste stap in ontwikkeling glasvezel voor heel galder en strijbeek. 'Het is nu of nooit'. Aanleg hangt af van % deelname! Oproep aan iedereen om mee te doen!!! Het zal dan nog zeker 1,5 jaar duren voordat de eerste schop de grond in gaat.

Zonder voorbereiding van gemeentezijde willen bedrijven zoals Regefiber alleen glasvezel aanleggen in gunstig te exploiteren dichtbevolkte gebieden. Het doel is een glasvezelnetwerk in Alphen-Chaam te verwezenlijken, niet alleen voor de kernen maar ook voor de industriegebieden en een zo groot mogelijk deel van het buitengebied. Omdat kennis en mankracht uit eigen gelederen ontbreekt dient de coördinatie van het proces te worden uitbesteed aan een ter zake kundig bureau. BreedbandNu kan als kwartiermaker optreden. Dit bureau heeft een opzet gemaakt van de fases die doorlopen moeten worden voordat de eerste schop de grond in gaat.

 Lees het raadsvoorstel... 

BreedbandNu is een onafhankelijke organisatie die zich richt op lokale overheden en initiatiefgroepen met als doel te komen tot het aanleggen en beheren van een breedband infrastructuur. Consumenten, bedrijven en instellingen zijn daarna via dit multimediale breedbandnetwerk verbonden en voorbereid op de toekomst. Bestaande en nieuwe diensten op het gebied van zorg, wonen, ontspanning, onderwijs en werk over dit breedbandnetwerk zullen leiden tot meer comfort en verhoging van de leefbaarheid. Lees meer over breedband nu...

Samenvatting: glasvezel in 4 stappen

De gemeenteraad heeft aangeven dat de voorbereiding om te komen tot het aanleggen van glasvezel opgepakt moet worden als een strategische project. Bij een kleine gemeente als Alphen-Chaam ontbreekt de kennis en de mankracht om een dergelijke voorbereiding op te zetten. Wij hebben Bureau BreedbandNu gevraagd om te komen tot een goede voorbereiding waarbij gebruik wordt gemaakt van de eventuele subsidiemogelijkheden die de provincie biedt. BreedbandNu heeft de procedure toegelicht in de raadsvergadering van 9 april 2014 en de procedure die is voorgesteld bestaat uit vier stappen. 

Stap 1. Vooronderzoek. Voor dit inventariserend onderzoek wordt een bedrag van € 12.000,00 geoffreerd. De doorlooptijd na opdracht bedraagt 10 weken. Voor deze stap is opdracht gegeven. 

Stap 2. Haalbaarheidsonderzoek. De tweede stap is een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor wordt een bedrag van € 50.000,00 geoffreerd. De doorlooptijd na opdracht bedraagt 3 maanden. 

Stap 3. Vraagbundeling. In deze fase worden onder andere de coöperatie(s) samengesteld en opgericht. Een bedrag voor deze fase zal volgen uit stap 2, het haalbaarheidsonderzoek, maar wordt grofweg geraamd op € 300.000,00. De doorlooptijd van deze fase is naar verwachting 4-5 maanden. 

Stap 4. Realisatie van het netwerk. Dit is de fase waarin de leiding de grond ingaat. De doorlooptijd bedraagt 9-12 maanden. In deze fase kan ook gekeken worden naar samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente Gilze en Rijen en de gemeente Baarle-Nassau. 

Het totale tijdsbeslag van stap 1 tot realisatie in stap 4 bedraagt een kleine twee jaar. Na iedere stap zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om wel of niet door te gaan naar de volgende fase van het project en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Voorbeeld: HSLnet in Heeze-Leende

Klik op foto voor YouTube filmpje

Burgers zorgen zelf voor snel internet in buitengebieden

15-12-2014

Het is een mooi voorbeeld van doe-democratie: burgers en ondernemers uit 4 gemeenten in de Brabantse Kempen richten coöperaties op voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden.

Burgers zorgen zelf voor snel internet in buitengebieden
Want voor de leefbaarheid in de buitengebieden is een goede en snelle internetverbinding essentieel. 

In eigen handen 
Commerciële aanbieders van breedband staan niet te springen om een netwerk aan te leggen in de buitengebieden van de Brabantse Kempen. En de gemeenten zien het niet als hun taak. Daarom hebben burgers en ondernemers uit de kerkdorpen van Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot en Moergestel het heft in eigen hand genomen. Onder de gezamenlijke vlag van KempenGlas richtten ze per gemeente een coöperatie op om in eigen beheer een glasvezelnetwerk te laten aanleggen. Dat kan omdat er goede financieringsmogelijkheden zijn, onder andere vanuit het Breedbandfonds Brabant (BOM) van de provincie. Alle coöperatieleden brengen ook eigen kapitaal in en worden daarmee mede-eigenaar van het netwerk. 

Inwoners ‘de Biest’ werken aan leefbaarheid 
Het verhaal begint in Biest-Houtakker, een dorp in de gemeente Hilvarenbeek met 904 inwoners. Hier zetten de mensen zich al jaren in voor leefbaarheid. Jo van de Pas, één van de initiatiefnemers van KempenGlas, vertelt dat de dorpsbewoners zich al vroeg realiseerden dat er iets moest gebeuren. Want jongeren trokken weg en bedrijven en voorzieningen verdwenen. Om het dorp weer aantrekkelijk te maken, bouwden 150 vrijwilligers een multifunctionele accommodatie. Met daarin een brede school, een sport- en theaterzaal en een ontmoetingsruimte voor jong en oud. Dit deden ze met subsidie van de provincie in het kader van het Integraal Dorps Ontwikkelings Programma (IDOP). 

Burgers voelen zich verantwoordelijk 
De vrijwilligers maakten een plan om in eigen beheer glasvezel te gaan aanleggen. Daarvoor kwam steun vanuit het Leefbaarheid@Brabant programma ‘High tech kerkdorpen’. Uit dit plan kwam HilverGlas voort. 

Hilverglas 
Hilverglas mocht aanvankelijk alle huishoudens in Hilvarenbeek van glasvezel voorzien. Ook de kleine kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden. Maar de initiatiefnemers kregen echter ook te maken met een commerciële partij. Dankzij het door Hilverglas verkregen draagvlak bij de inwoners van Hilvarenbeek, kwam er bij wijze van experiment toch een 100% dekkend glasvezelnetwerk. 

Kempenglas 
De kennis en ervaring die hij met HilverGlas heeft opgedaan, gebruikt Van de Pas nu voor KempenGlas. "Het is onvoorstelbaar hoe snel het netwerk rondom KempenGlas is gegroeid", zegt hij. "Dat heeft alles te maken met het feit dat het de burgers zelf zijn die zich hiervoor inzetten. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen omgeving, kennen de buurt en weten wat er nodig is voor een leefbare toekomst in hun buitengebied." 

Zorg via internet 
Elk dorp heeft ‘straathoofden’ die het vertrouwen genieten van de buurtbewoners. Deze straathoofden hoeven jongeren en mensen met schoolgaande kinderen of een eigen bedrijf niet te overtuigen van het belang van snel internet. De moeilijkst bereikbare groep zijn de ouderen die langer thuis willen blijven wonen en voor wie zorg op afstand via internet een uitkomst kan zijn. 

Van de Pas: ‘Die mensen trek je alleen over de streep als het initiatief vanuit de eigen gemeenschap komt. Om hen vertrouwd te maken met de ICT-mogelijkheden starten we met ‘Welzijn op afstand’.’ 
Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad