Text/HTML

1. Gegevens werknemer

Geslacht
 -  - ...  
 -  - ...  

2. Gegevens werkgever

Geslacht

3. Gegevens uitvoerder pre-advies

Geslacht

4. Resultaat pre-advies

Vraag 1: Is er een reëel risico dat de werknemer bij 104 weken ziekte ongeschikt is voor zijn functie in de zin van de WIA? Zo nee, vul dan bij vraag 2 in: niet van toepassing.
Vraag 2: Is er een substantieel verlies aan verdiencapaciteit te verwachten met daaraan gekoppeld een WGA-uitkering? (maak een inschatting in welke klasse het verlies in restverdiencapaciteit valt: WGA <35%, 35-80% of >80%)
Vraag 3: Leidt het lopende re-integratietraject tot een duurzame herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit? Zo ja, vul dan bij vraag 4 in: niet van toepassing.
Vraag 4: Zo nee, welke reële alternatieven voor een herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit zijn er bij de werkgever?
Vraag 5: Indien er geen of beperkte mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, welke alternatieven (re-integratie naar een andere werkgever) kunnen dan nu reeds worden ingezet?
Vraag 6: Wat zijn de financiële consequenties voor werknemer en werkgever als de verzuimduur oploopt tot meer dan twee jaar? Dit met het oogmerk om beiden vroegtijdig in beweging te brengen om de re-integratieactiviteiten op de meest optimale wijze gestalte te geven. Maak een berekening van de uitkeringspositie van de werknemer aan de hand van de ingeschatte restverdiencapaciteit. Hou hierbij rekening met de bovenwettelijke en eventueel private regelingen. Vertaal dit naar mogelijke financiële consequenties voor de werkgever.
Vraag 7: Indien sprake is van ongeschiktheid op grond van ziekten e/o gebreken die niet binnen de uitvoering van de WIA worden erkend, wat zijn dan voor werkgever en werknemer de mogelijke consequenties hiervan na 104 weken?

Het is niet mogelijk dit formulier tussentijds op te slaan. Na verzending van dit formulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Text/HTML

Stuur ons een bericht

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad